Povinné informace

Povinné informace

 1. Oficiální název

Obec Vidochov

 1. Důvod a způsob založení

Obec Vidochov je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 1. Organizační struktura

Obec Vidochov má sedmičlenné volené zastupitelstvo obce, starostku a místostarostu, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva obce. Zatupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní. Seznam členů zastupitelstva obce je zde: Při obci je zřízena Místní knihovna Vidochov. Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou obcí Vestec zřízeny, nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet obce Vidochov:

ZŠ a MŠ Vidochov se školní jídelnou a družinou

SDH Vidochov

 1. Kontaktní spojení

Veškeré kontaktní údaje naleznete zde:

 1. Případné platby můžete poukázat

na účet České spořitelny a.s. 1160642349/0800

 1. IČO

Identifikační číslo organizace (IČO) – 00272345

 1. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) – CZ00272345 (plátcem DPH)

 1. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok bude postupně doplněno do příslušné sekce těchto internetových stránek.

 1. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, obecní úřad, kontaktní údaje najdete zde:

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Pro podání žádostí a dalších podání využijte kontaktních údajů zde:

 1. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

 1. Formuláře

Pro získání potřebných formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, kontaktujte, prosím, obecní úřad.

 1. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

V případě potřeby pomoci s řešením různých životních situací kontaktujte pracovníky obecního úřadu, kteří se vám budou snažit pomoci v rámci svých zákonných a časových možností.

 1. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých obec jedná:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách,

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a další.

Dále obec jedná dle místních vyhlášek, které jsou zveřejněny zde:

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací bude doplněn.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za období uplynulých dvou let jsou umístěny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *